Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնք
(098) 206753, (055) 002595 akhtala.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
02 ՀՈՒԼԻՍԻ 2020թվականի N 116-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔ ՔԱՂԱՔ ՇԱՄԼՈՒՂ ՓՈՂՈՑ 1, ԹԻՎ 4/3 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՅԼ ՀՈՂԱՏԵՍՔ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Համաձայն  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի   42-րդ  և 43-րդհոդվածների,  Հայաստանի Հանրապետության <<Հողային օրենսգրքի>> 7-րդհոդվածի 4-րդմասի, 43-րդհոդվածի, 42-րդ հոդվածի 1-ին  մասի 1-ի կետի,  Իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի   <<ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ (ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ) ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի N 479 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> N 828-Ն որոշմամբ, հիմքընդունելովՀՀ կառավարության 06/06/2006 թվականի թիվ 1138-Ն որոշումը և ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրված 07082019-06-0044 վկայականը

որոշում եմ.

1. ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզի Ախթալա համայնքի քաղաք Շամլուղ 1-ին փողոց թիվ 4/3     հասցեումգտնվող, 06-005-0033-0009  կադաստրայինծածկագրով  0.03066 հեկտարմակերեսովբնակավայրերինպատակայիննշանակությանայլ հողատեսք հողամասի  գործառնականնշանակությունը  փոխադրելբնակավայրերինպատակայիննշանակությանբնակելիկառուցապատմանգործառնական  նշանակության

2. Սույնորոշումնուժիմեջմտնելուցհետո՝  օրենքովսահմանվածկարգովևժամկետներում, կատարելհամապատասխանփոփոխություններհամայնքիհողայինֆոնդիընթացիկհաշվառմանտվյալներումևամենամյահողայինհաշվեկշռում

3. ՀողամասնընդգրկվածչէՀայաստանիՀանրապետության «Հողայինօրենսգրքի» 60-րդհոդվածովսահմանվածհողամասերիցանկում, այդթվում` ինժեներատրանսպորտայինօբյեկտների (ավտոճանապարհներ, երկաթգծեր, էլեկտրահաղորդակցության, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կապիցանցեր, գազատարներ, ջրանցքներ) օտարմանգոտիներումևսպասարկմանհամարնախատեսվածտարածքներում, հնագիտական, պատմամշակութայինհուշարձաններիպահպանությանգոտիներում, բնապահպանականարժեքներկայացնողհողամասերումչիհակասումքաղաքաշինականնորմերինևկանոններին, չիառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք:Հողամասիգործառնականնշանակությանփոփոխությունը  ևփոփոխվածգործառնականնշանակությանհամապատասխան  օգտագործումըչիխոչընդոտումայլհողամասերինպատակայինկամգործառնականնշանակությամբօգտագործմանը, չիսահմանափակումայլանձանցիրավունքներըևչիխախտումայլանձանցօրենքովպաշտպանվող  շահերը

4.  Սույնորոշումիցծագողիրավունքներնենթակաենպետականգրանցման <<Գույքինկատմամբիրավունքներիպետականգրանցմանմասին>>  ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանվածկարգովՀՀկառավարությաննառընթերանշարժգույքիկադաստրիպետականկոմիտեիԼոռումարզայինստորաբաժանումումևսույնորոշումից  ծագողիրավունքներըսահմանվածկարգովպետականգրանցումիցհետովավերենևգործումենՀայաստանիՀանրապետությանամբողջտարածքում:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող օրվանից:

 

Համայնքի ղեկավար՝                             ԱՐԿԱԴԻ ԹԱՄԱԶՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Ախթալա