Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնք
(098) 206753 akhtala2008-2010@mail.ru, akhtala.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022թվականի N 255-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔ ՔԱՂԱՔ ԱԽԹԱԼԱ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 3 ՇԵՆՔ ԹԻՎ 3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՆՎՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Համաձայն  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի  35-րդ,  42-րդհոդվածների,  Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 02.02.2002 թվականի թիվ 88 որոշման, հիմք ընդունելով  Ախթալա համայնքի ղեկավարի կողմից 03/06/2022 թվականի թիվ 3 շին թույլտվությունը և Ռ.Խաչիկյանի դիմումը հաշվի առնելով, որ շին թույլտվությամբ սահմանված աշխատանքները ավարտված են և շինությնունը պատրաստ է շահագործման

Որոշում եմ.

1.              ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզի Ախթալա համայնքԱխթալաքաղաքՇահումյանփողոցթիվ 3 շենք թիվ 3 հասցեումգտնվողբնակարանիգործառնականնշանակությնունըփոփոխելորպեսխանութ՝հասրակականսպասարկմանօբյեկտգործառնականնշանակությամբ։

2.            Սույնորոշումնուժիմեջմտնելուցհետո՝  օրենքովսահմանվածկարգովևժամկետներում, կատարելհամապատասխանփոփոխություններհամայնքիհողայինֆոնդիընթացիկհաշվառմանտվյալներումևամենամյահողայինհաշվեկշռում։

3.            Սույնորոշումիցծագողիրավունքներնենթակաենպետականգրանցման <<Գույքինկատմամբիրավունքներիպետականգրանցմանմասին>>  ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանվածկարգովՀՀկառավարությաննառընթերանշարժգույքիկադաստրիպետականկոմիտեիԼոռումարզայինստորաբաժանումումևսույնորոշումից  ծագողիրավունքներըսահմանվածկարգովպետականգրանցումիցհետովավերենևգործումենՀայաստանիՀանրապետությանամբողջտարածքում:

4.            Նշված բնակարանի գործառնական նշանակությամն համար անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարման համար օրենքով սահմնաված կարգով տրամադրված են քաղաքաշինական փաստաթղթեր:

5.            Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող օրվանից: 

 

Համայնքի ղեկավար՝                             ԱՐԿԱԴԻ ԹԱՄԱԶՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Ախթալա