Այսօր: Երկուշաբթի, 20 Մարտի 2023թ.
Ախթալայի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 15
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայտարարություն
2022,Սեպտեմբեր 2 - 2023,Սեպտեմբեր 29
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2022,Ապրիլ 25 - 2023,Ապրիլ 26
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2021,Հոկտեմբեր 27 - 2024,Հոկտեմբեր 27
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2021,Սեպտեմբեր 27 - 2026,Սեպտեմբեր 28
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2021,Մայիս 10 - 2026,Մայիս 10
ՀԱՅՏԱՐԱՈՒԹՅՈՒՆ
2021,Մայիս 7 - 2025,Մայիս 7
Հայտարարություն
2021,Մայիս 6 - 2025,Մայիս 7
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2021,Մայիս 5 - 2024,Մայիս 6
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2020,Հոկտեմբեր 13 - 2023,Հոկտեմբեր 13
ՀԱՅՏԱՐԱՈՒԹՅՈՒՆ
2020,Սեպտեմբեր 8 - 2023,Սեպտեմբեր 9
ՀԱՅՏԱՐԱՈՒԹՅՈՒՆ
2020,Օգոստոս 14 - 2023,Օգոստոս 14
ՀԱՅՏԱՐԱՈՒԹՅՈՒՆ
2020,Հուլիս 20 - 2023,Հուլիս 20
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ
2020,Հուլիս 16 - 2024,Հուլիս 16
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ
2020,Մայիս 21 - 2025,Մայիս 21

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀԱՅՏԱՐԱՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Անահիտ Մուսինյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
14/08/2020
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
14/08/2023
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի 1-ին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-3)։

1-ին կարգի մասնագետը.

. կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և որակով
.
կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի գլխավոր հա­տա­կա­գծի, հողերի գոտիավորման, օգտագործման սխեմաների և քաղաքաշինական ծրագ­րա­յին փաստաթղթերի նախագծերը
.
մասնակցում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարման ամենամյա և հնգամյա ծրագրերի մշակման աշխատանքներին
.
իրականացնում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ հաշվառումը, կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի հողերի հաշվեկշռի նախագիծը
.
վերահսկում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործումը և հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանումը
.
իրականացնում է ներտնտեսային հողաշինարարական աշխատանքները
.
աշխատանքներ է տանում ապօրինի հողօգտագործումները կանխարգելու, կասեց­նելու և վերացնելու ուղղությամբ
.
վարում է համայնքի քաղաքաշինական քարտեզը.իրականացնում է համայնքային գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահ­պանման աշխատանքները
.
համակարգում է աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը
.
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Աշխատակազմի 1-ին կարգի մասնագետն ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝  համաձայն պաշտոնի անձնագրի:

1-ին  կարգի մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`

ա) միջնակարգ մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն, առանց աշխատանքային ստաժի.

բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապե­տության <<Հողային օրենսրքի>> , <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնա­կառավարման մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> , <<Քաղաքաշինության մասին>>,<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 Մրցույթներին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),

բ)համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանըն երկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանքհ ամապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-իթիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ընքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

ե) <<Համայնքային ծառայության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,

զ) մեկլուսանկար (3x4 չափսի),

է) անձնագրի պատճենը:

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Ախթալայի  համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամենօր, ժամը 10-ից մինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համարկարող են դիմել Ախթալայի  համայնքապետարանի աշխատակազմ (ք.Ախթալա, հեռ.՝ 093-71-30-10) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (1-ին հարկ, հեռ.՝ 0322-2-21-04)։

 Մրցույթը կկայանա 2020թ նոյեմբերի 4-ին ժամը 10.00-ին` Ախթալայի համայնքապետարանում:

Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է  2020թ. հոկտեմբերի 20–ը:

 

ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի1-ին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-4)։

 1-ին կարգի մասնագետը
.
կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և որակով.
. կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի գլխավոր հա­տա­կա­գծի, հողերի գոտիավորման, օգտագործման սխեմաների և քաղաքաշինական ծրագ­րա­յին փաստաթղթերի նախագծերը
.
մասնակցում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարման ամենամյա և հնգամյա ծրագրերի մշակման աշխատանքներին
.
իրականացնում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ հաշվառումը,
.կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի հողերի հաշվեկշռի նախագիծը
.
վերահսկում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործումը և հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանումը
.իրականացնում է ներտնտեսային հողաշինարարական աշխատանքները
.
աշխատանքներ է տանում ապօրինի հողօգտագործումները կանխարգելու, կասեց­նելու և վերացնելու ուղղությամբ
.վարում է համայնքի քաղաքաշինական քարտեզը
.
իրականացնում է համայնքային գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահ­պանման աշխատանքները
.
համակարգում է աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը
.
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 Աշխատակազմի 1-ին կարգի մասնագետն ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝  համաձայն պաշտոնի անձնագրի:

 1-ին  կարգի մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համարպահանջվում է ունենալ`

ա) միջնակարգ մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն, առանց աշխատանքային ստաժի.

 բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապե­տության <<Հողային օրենսրքի>>, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>>, <<Քաղաքաշինության մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

 գ) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Ախթալայի  համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամենօր, ժամը 10-ից մինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

 Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Ախթալայի  համայնքապետարանի աշխատակազմ (ք.Ախթալա, հեռ.՝ 093-71-30-10) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (1-ին հարկ, հեռ.՝ 0322-2-21-04)։

 Մրցույթը կկայանա 2020թ նոյեմբերի 4-ին ժամը 12.00-ին` Ախթալայի համայնքապետարանում:

 Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է  2020թ. հոկտեմբերի 20–ը:

 

ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի1-ին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-7)։

 1-ին  կարգի մասնագետը.

.կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և որակով.
.զարգացման ծրագրերի աշխատանքների մասով՝ պատրաստում է ներդրումային փաթեթները և ծրագրերը, պատրաստում է գրանտային նախագծեր և դիմումներ, պատրաստում է հաշվետվություններ ներդրողների, դոնորների համար.
.կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների բնա­գա­վառում՝ կազմակերպում է նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության իրակա­նա­ցումը համայնքի տարածքում, իրականացնում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, ապահովում նրանց ընդգրկումն ուսումնական հաստատություն, աջակցում է համայնքում երիտասարդական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի, միջոցառումների իրականացմանը.
. գույքագրում և վարում է համայնքի զբոսաշրջային ռեսուրսների (բնական, պատմա­մշակութային, մարդկային) գրանցամատյանը.
.համայնքի ղեկավարի պաշտոնական տեսակետները ներկայացնում է տեղեկատվու­թյան միջոցներին
.
անցկացնում է ասուլիսներ և ճեպազրույցներ.
.կազմակերպում է համայնքիղ եկավարի հարցազրույցները, ասուլիսները և հանդի­պումները մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների ներկայացուցիչների հետ
.
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 Աշխատակազմի1-ին կարգի մասնագետն ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝  համաձայն պաշտոնի անձնագրի:

 1-ին  կարգի մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`

 ա) միջնակարգ  մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն, առանց աշխատանքային ստաժի.

 բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>,<<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
գ) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Ախթալայի  համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամենօր, ժամը 10-ից մինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

 Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Ախթալայի  համայնքապետարանի աշխատակազմ (ք.Ախթալա, հեռ.՝ 093-71-30-10) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (1-ին հարկ, հեռ.՝ 0322-2-21-04)։
 Մրցույթը կկայանա 2020թ նոյեմբերի 4-ին ժամը 14.00-ին` Ախթալայի համայնքապետարանում:

 Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է  2020թ. հոկտեմբերի 20–ը:

 

                             ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝

                           ԱԽԹԱԼԱՅԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

                                     ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՀԵՏԵՎՅԱԼԹԱՓՈՒՐՊԱՇՏՈՆԸ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի 2-րդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.3-2)։

 2 –րդ կարգի  մասնագետը քարտուղարի հանձնարարությամբ`
 .կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները`  ժամանակին և պատշաճ որակով

.իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ
.
օրեքովս ահմանված կարգով  իրականացնում է հողի հարկի,գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների, հողերի և գույքի վարձավճարների  հաշվառման և գանձման աշխատանքները.
.իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 2–րդ կարգի  մասնագետի  պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`

 ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն` առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի.

 բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության,  <<Համայնքային ծառայության մասին>>,  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
գ
) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  2-րդ կարգի մասնագետի  պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`

 ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),

 բ)համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
գ
) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-իթիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 12–րդ հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկլուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:

 Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Ախթալայի համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ ևՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամենօր, ժամը 10-իցմինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

 Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերը և պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոն անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարողեն դիմել Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմ (ք.Ախթալա, հեռ.՝ 093-71-30-10) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1,  1-ինհարկ, հեռ.՝0322- 2-21-04)։  

Մրցույթը կկայանա 2020թ նոյեմբերի 4-ին, ժամը 16.00-ին` Ախթալայի համայնքապետարանում:

 Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է  2020թ. հոկտեմբերի 20–ը:

 

ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄԷՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒՀ ԱՄԱ

 

Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի 2-րդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.3-6)։

 

2-րդ կարգի մասնագետը
.կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և որակով

 .իրականացնում է օպերատորի և  հարկահավաքի գործառույթները.

 .մասնակցում է ծրագրերի  նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներին,

 .ներկայացնում է առաջարկություններ,  տեղեկանքներ , հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ

.իրականացնում է վարչական սահմաններում գտնվող  համայնքային և պետական  սեփականություն համարվող հողերի  , համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձավճարների գանձումը
.իրականացնում է  հողի հարկի, գույքահարկի , տեղական տուրքերի, աղբահանության   և այլ վարձավճարների գանձումը,
. իրականացնում է բնակիչներին հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ծանուցման և   տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներ,

 .իրականացնում էիր արջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության աշխատանքներ,

 . ապահովում է  համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի կողմից տրված տեղեկանքների տրամադրումը բնակիչներին.

 .կատարում է գանձապահի պարտականություններ,
.
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 2-րդ կարգի մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`

 ա) միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, առանց աշխատանքային ստաժի. 

բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապե­տության <<Հողային օրենսրքի>>, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Քաղաքաշինության մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

գ) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 Մրցույթներին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),

 բ)համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
գ
) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-իթիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 12–րդ հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկլուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:

 Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Ախթալայի համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ ևՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամենօր, ժամը 10-իցմինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

 Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերը և պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոն անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարողեն դիմել Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմ (ք.Ախթալա, հեռ.՝ 093-71-30-10) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1,  1-ինհարկ, հեռ.՝0322- 2-21-04)։  

 Մրցույթը կկայանա 2020թ նոյեմբերի 4-ին, ժամը 18.00-ին` Ախթալայի համայնքապետարանում:

 Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է  2020թ. հոկտեմբերի 20–ը:

 

 

 

ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄԷՄՐՑՈՒՅԹ՝

 

 ԱԽԹԱԼԱՅԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՀԵՏԵՎՅԱԼԹԱՓՈՒՐՊԱՇՏՈՆԸ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒՀԱՄԱՐ

 

 

 

 Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի 2-րդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.3-8)։

 

 2 –րդ կարգի  մասնագետըքարտուղարիհանձնարարությամբ`

 .կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները`  ժամանակին և պատշաճ որակով.

 . իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

 .օրեքով սահմանված կարգով մասնակցում է  համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների իրականացման աշխատանքներին, սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերի հասցեականության մեծացման նպատակով, իր իրավասության սահմաններում, միջոցներ է ձեռնարկում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող քաղաքացիներին և ընտանիքներին հայտնաբերելու ուղղությամբ ու աջակցում է նրանց ՀՍԾՏԿ դիմելու հարցում,  առաջարկություններ է ներկայացնում իր իրավասության սահմաններում ձեռնարկված միջոցների արդյունքում համայնքում հայտնաբերված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց (ընտանիքների) սոցիալական պայմանների բարելավման, այդ թվում՝ համայնքի կողմից սոցիալական ծառայությունների հնարավոր տեսակների տրամադրման ուղղությամբ
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները`  ժամանակին և պատշաճ որակով

.2-րդ կարգի մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`

 ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն` առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի.

 բ) ՀՀ Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի,<<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Սոցիալական աջակցության մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և  իրլիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպեսնաևտրամաբանելու, տարբերիրավիճակներումկողմնորոշվելուունակություն

գ) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)

բ)համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդպաշտոննզ բաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի  (ների), աշխատանքային գրքույկի  (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-իթիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 12–րդ հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Ախթալայի համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամենօր, ժամը 10-ից մինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:
Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերը և պատճենները ետ չեն վերադարձվում:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմ (ք.Ախթալա, հեռ.՝ 093-71-30-10) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1,  1-ինհ արկ, հեռ.՝0322- 2-21-04)։  
Մրցույթը կկայանա 2020թն ոյեմբերի 3-ին ժամը 10.00-ին` Ախթալայի համայնքապետարանում:

Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է 2020թ. հոկտեմբերի 19–ը:

 

ԱԽԹԱԼԱՅԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ  ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի 2-րդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.3-9)։

 2-րդ կարգի մասնագետը
.
կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և որակով
.
իրականացնում է իրավաբանի  գործառույթները
.
համայնքի ղեկավարի և (կամ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ  պահպանում է համայնքի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և աշխատակազմի շահերը դատականևպետական մարմիններում
ասնակցում է իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներին, աշխատակազմի մասնագետների և ավագանու անդամների կողմից ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ տալիս է օրենսդրությանը համապատասխանելու մասին եզրակացություն
.
կազմում է համայքի և աշխատակազմի կողմից կնքվող պայմանագրերի նախագծերը
.
իրականացնում է համայնքի ղեկավարին օրենսդրությամբ վերապահված վարչական վարույթների վարումը
.իրականացնում է համայնքի իրավական ակտերի գրանցամատյանների վարումը
.
մասնակցում է համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի աշխատանքներին, մշակում է հանձնաժողովի կողմից տրվող եզրակացությունների և սույն բնագավառին առնչվող համայնքի ղեկավարի որոշումներին ախագծերը
.
իրականացնում  է   իրավաբանական   խորհրդատվություն
.
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

2-րդ կարգի մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`

 ա) միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, առանց աշխատանքային ստաժի. 

 բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապե­տության <<Հողային օրենսրքի>>, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Քաղաքաշինության մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
.
բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Իրավական ակտերիմ ասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 Մրցույթներին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 

 ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդպաշտոն նզբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի  (ների), աշխատանքային գրքույկի  (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-իթիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 12–րդ հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Ախթալայի համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամենօր, ժամը 10-ից մինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:
Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերը և պատճենները ետ չեն վերադարձվում:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմ (ք.Ախթալա, հեռ.՝ 093-71-30-10) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1,  1-ինհ արկ, հեռ.՝0322- 2-21-04)։  
Մրցույթը կկայանա 2020թն ոյեմբերի 3-ին ժամը 12.00-ին` Ախթալայի համայնքապետարանում:

Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է 2020թ. հոկտեմբերի 19–ը:

 

 

Բոլորը
Տեսահոլովակներ
Լոռու մարզպետը ծանոթացավ  Այրումի և Նեղոցի դպրոցնե
Նոր գյուղտեխնիկա, միկրոավտոբուս և աղբամաններ
Կյանքը միավորված համայնքներում. Ախթալա
Ախթալայում այս տարի մոտ 800 մլն դրամի ծրագրեր են ի
  Շամլուղի զբոսայգու նորոգում
Կապույտ վառելիքը հասավ Շամլուղ և Նեղոց համայնքներ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, Ախթալա համայնք ք.Ախթալա Աբովյան 2/1
(098) 206753
akhtala2008-2010@mail.ru, akhtala.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 205
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner